Podmienky registrácie a používania provízneho systému

Všeobecné podmienky provízneho programu služby Toret plugins s.r.o. platné od 1. marca 2021.

1. Základné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Provozovatelem“ provizního systému je společnost Toret plugins s.r.o. se sídlem Jičínská 226/17, 130 00 Praha, IČO: 08860980. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 326539.
 2. Partnerem“ může být fyzická osoba starší 18-ti let způsobilá k právním úkonům či právnická osoba, která se zaregistruje na webových stránkách provozovatele a na základě přihlášení do provizního systému a po odsouhlasení těchto podmínek se zapojí do provizního systému. Partnerem nemůže být osoba, které je ve vztahu k provozovateli v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob. V případě pochybností musí partner kontaktovat provozovatele a získat souhlas s účastí v provizním systému.
 3. Návštěvníkem“ je osoba, která navštíví webové stránky partnera, na kterých je umístěna reklama a proklikem na tuto reklamu je přesměrován na webové stránky provozovatele.
 4. Partnerským účtem“ je účet partnera vedený provozovatelem v rámci administrace provizního systému, ke kterému má partner on-line přístup přes uživatelské rozhraní. Na účtu jsou evidovány údaje týkající se zejména počtu návštěvníků, objednávek a jejich stavu a provizního účtu. Jeden partner nesmí mít bez souhlasu provozovatele vytvořeno více než 1 partnerský účet.
 5. Provizním účtem“ se rozumí účet obsahující evidenci veškerých odměn partnera, na které mu vznikl platný nárok. Provizní účet je součástí partnerského účtu.
 6. Webovými stránkami partnera“ se rozumí webové stránky, které provozuje partner či je jinak oprávněn k jejich správě, zejména je oprávněn k umísťování reklam třetích osob na tyto stránky.
 7. Reklamní plochou“ se rozumí vyhrazené místo na webových stránkách partnera určené k zobrazování reklamy z tohoto provizního systému, pokud je tato forma propagace mezi provozovatelem a partnerem dohodnuta. Reklamou se rozumí například banner, jiný reklamní prvek či textový odkaz, vždy s aktivním odkazem na webové stránky provozovatele. Za účelem umístění reklamní plochy poskytne provozovatel partnerovi příslušný provizní odkaz, prostřednictvím kterého umístí partner reklamní plochu provozovatele na své nebo jím spravované webové stránky partnera.
 8. Provizním odkazem“ se rozumí statická URL adresa (provozovatelem předem určená a sdělená partnerovi), kterou partner použije k odkazování na stránky provozovatele, pokud je tato forma propagace mezi provozovatelem a partnerem dohodnuta.
 9. Proklikem“ se rozumí vědomé prokliknutí reklamní plochy či provizního odkazu návštěvníkem na webových stránkách partnera, kterým se aktivuje odkaz na webové stránky provozovatele.
 10. Odměnou“ partnera za spolupráci se rozumí provize za zprostředkované objednávky návštěvníků.

2. Reklamný priestor, provízne odkazy a prekliky

2.1 PRAVIDLÁ PRE PARTNERSKÉ WEBOVÉ STRÁNKY

 1. Partner se účastí v provizním systému zavazuje, že na svých webových stránkách vytvoří dostatečný prostor pro umístění reklamní plochy (a/nebo provizního odkazu) a prostřednictvím příslušného HTML kódu poskytnutého mu provozovatelem tuto reklamní plochu (a/nebo provizní odkaz) na webových stránkách umístí.
 2. Reklamní plochy a provizní odkazy mohou být umístěny pouze na webové stránce.
 3. Reklamní plochy a provizní odkazy se nesmí nacházet a nesmí být publikovány na doméně druhého a/nebo třetího řádu, které obsahují ve svém názvu slovo (či slova) odpovídající ochranné známce provozovatele (“TORET”). Webové stránky partnera nesmí vzbuzovat dojem, že je provozuje provozovatel, zejména pokud obsahují logo provozovatele anebo charakteristickou grafiku, kterou používá provozovatel na svých stránkách anebo pro reklamní účely. Doprovodné propagační materiály obsahující grafické prvky mohou být použity pouze se souhlasem provozovatele. V případě pochybností musí partner neprodleně kontaktovat provozovatele.
 4. Reklamní plochy a provizní odkazy není možné umísťovat a zveřejňovat na webových stránkách s obsahem, který je v rozporu s právními předpisy České republiky, platnými mezinárodními úmluvami či s dobrými mravy, s nelegálním obsahem, pornografickou tématikou, nabízející možnosti nelegálního stahování (warez, MP3 apod.), na webových stránkách, které na takové stránky odkazují či je jinak propagují.
 5. Partner je povinen dbát na to, aby reklamní plochy a provizní odkazy byly umístěny či zveřejněny na takových webových stránkách, které neohrožují nebo nesnižují dobré jméno provozovatele.
 6. Partner nesmí na webových stránkách, na kterých se zobrazuje reklamní plocha nebo je umístěn provizní odkaz, zobrazovat jiné reklamní plochy a/nebo prvky, které by mohl návštěvník zaměnit za reklamní plochu či provizní odkaz provozovatele a/nebo si je mohl s reklamní plochou či provizním odkazem provozovatele, či jejich aktivitami spojovat.
 7. Reklamní plochy ani provizní odkazy nesmí být umisťovány či zveřejňovány na stránky bez obsahu a na stránky vytvořené pouze za účelem zobrazování reklam, ať už je obsah relevantní či nikoliv.
 8. Provozovatel si může kdykoliv od partnera vyžádat seznam všech webových stránek či jiných médií, na kterých se zobrazuje či v poslední době zobrazovala reklama provozovatele. Pokud partner takový seznam nedodá do 5 dnů od vyžádání, je provozovatel oprávněn pozastavit partnerský účet až do vyřešení této záležitosti. Provozovatel je oprávněn nevyplatit odměnu za zobrazení reklam, prokliky a následné zprostředkované objednávky, u kterých partner není schopen věrohodně doložit zdroj.

2.2 PRAVIDLÁ PRE REKLAMNÉ PLOCHY

 1. Partner nesmí jakkoliv pozměňovat HTML kódy, grafickou podobu či obsah reklamních ploch poskytnutých mu provozovatelem k umístění na webových stránkách partnera bez předchozího souhlasu provozovatele.
 2. Partner nesmí používat žádné prostředky či nástroje k blokování úplného otevření a zobrazení webové stránky provozovatele po kliknutí na reklamní plochu či jinak omezovat návštěvníka v přístupu na webové stránky provozovatele.
 3. Reklamní plochy mohou být umístěny pouze na webové stránky partnera, které jsou součástí celosvětové sítě internet. Zejména je zakázáno vkládat je do e-mailů a programů bez předchozího schválení provozovatelem.

2.3 PRAVIDLÁ PRE PROVÍZNE ODKAZY

 1. Webové stránky provozovatele (cíl provizního odkazu) nesmí být načítány bez vědomí návštěvníka. Zejména se jedná o využití rámů (frame, iframe), skrytých obrázků, popup a popunder oken, autohits systémy a podobně.
 2. Kliknutí na prvek s provizním odkazem musí být úmyslem návštěvníka, který si musí být vždy vědom, že se jedná o reklamu na webové stránky provozovatele.

2.4 PRAVIDLÁ PRE SÚBORY COOKIE

 1. Zprostředkování přístupu na webové stránky provozovatele prostřednictvím webových stránek partnera se zaznamená pouze v případě, že má návštěvník ve svém prohlížeči povolené tzv. cookies, má je v plném rozsahu povolené pro webové stránky provozovatele  a při dokončování objednávky zboží či služeb je daný záznam v cookies, pocházející z prokliku, přítomný a dostupný.
 2. Jestliže návštěvník cookies povolená nemá, blokuje jejich používání pro webové stránky provozovatele, dodatečně je ze svého prohlížeče odstraní, přepíše či jiným způsobem znemožní přečtení původního záznamu z cookies při dokončování objednávky zboží nebo služeb, nenese za to provozovatel žádnou odpovědnost a partnerovi nevzniká nárok na provizi z návštěvníkem vytvořené objednávky.
 3. Informace v cookies o prokliku návštěvníka přes reklamní plochu či provizní odkaz z webových stránek partnera je platná po dobu 100 dní od prokliku. Po této době se objednávky vytvořené návštěvníkem nepovažují za zprostředkované partnerem a nevzniká mu nárok na provizi. Doba platnosti informace v cookies o prokliku může být jednostranně změněna provozovatelem, přičemž změna je účinná od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách provozovatele.
 4. Nárok na provizi má jen ten partner, přes jehož provizní odkaz anebo reklamní plochu přišel návštěvník jako poslední.

2.5 ĎALŠIE PODMIENKY PROPAGÁCIE

 1. Při propagaci zboží a služeb provozovatele pomocí reklamních systémů (například PPC) nesmí odkazy směřovat na webové stránky provozovatele, ale jen a pouze na webové stránky partnera. Partner také není oprávněn v textu reklamy v reklamním systému (zejména PPC) používat slovo (či slova) odpovídající ochranné známce provozovatele (“TORET”).
 2. Je zakázáno vkládat provizní odkazy do nevyžádané pošty (spam) ani do jiné nedovolené formy propagace. Při jakékoliv hromadné propagaci musí mít přímo partner přímé svolení všech odběratelů k zasílání takových sdělení. To znamená, že nemůže využít databázi kontaktů třetí strany. Odběratelé musí mít snadný způsob se z odběru odhlásit.
 3. Je zakázáno zveřejňovat provizní odkazy na webových stránkách provozovatele (např. do komentářů či diskuzí) a na stránkách na sociálních sítích, patřící provozovateli.

2.6 ODMIETNUTIE REKLAMNÉHO PRIESTORU A PROVÍZNYCH ODKAZOV

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit z provizního systému takové reklamní plochy či provizní odkazy partnera, které po dobu jednoho měsíce či delší nevykazují žádnou aktivitu, nevedou k návštěvnosti webových stránek provozovatele a/nebo jsou nefunkční.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zobrazování či zveřejňování reklamních ploch či provizních odkazů na nevhodných stránkách bez nutnosti uvedení důvodu. Rozhodnutí o vhodnosti či nevhodnosti závisí na provozovateli. Poruší-li partner některé ze shora uvedených omezení, je provozovatel oprávněn postupovat v souladu s bodem 4.2.

3. Odmena

3.1 PROVIZE

 1. Výše provize se řídí „Sazebníkem provizí“ podle příslušného sortimentu zboží či služeb zveřejněného na webových stránkách provozovatele. Pro výpočet konečné provize za zprostředkované objednávky návštěvníků jsou rozhodující sazby provizí platné v okamžiku vytvoření objednávky.
 2. Provize partnera se počítá z celkové ceny zboží a služeb (bez DPH) ze zprostředkované objednávky, kterou návštěvník uzavře. Provize se počítá pouze z celkové ceny dodaných služeb a zboží, které byly objednány při prvotní objednávce koncovým zákazníkem (nezahrnují se tedy položky přidané do objednávky dodatečně).
 3. Partnerovi náleží provize pouze z vyřízené objednávky, tedy za zboží nebo služby skutečně dodané provozovatelem či inzerentem návštěvníkovi, které byly návštěvníkem řádně zaplaceny. Objednávka návštěvníka se považuje za vyřízenou dnem vystavení konečné faktury či podobného dokladu nebo potvrzení.
 4. Provize, na které partnerovi vznikne platný nárok, budou evidovány na provizním účtu partnera vedeného v rámci partnerského účtu. Provize z vyřízené objednávky se zaeviduje na provizním účtu partnera při dokončení objednávky. Jestliže bude objednávka po svém vyřízení dodatečně stornována návštěvníkem v rámci uplatnění služby “14 dnů záruka vrácení peněz”, nárok na provizi zaniká a provize bude na provizním účtu zamítnuta. Rovněž partnerovi nevzniká nárok na provizi za objednávky zrušené z důvodu porušení podmínek služeb provozovatele či inzerenta návštěvníkem.
 5. Partner nemá nárok na provizi z objednávky, která je realizována ve prospěch partnera, jeho rodinných příslušníků či příbuzných, nebo ve prospěch jeho podnikatelských aktivit a/nebo majetkově propojených osob.
 6. Partner má nárok pouze na provize, které byly získány v souladu s těmito podmínkami a nebylo jich dosaženo podvodným či nekalým způsobem.

3.2 VYPLÁCANIE ODMENY

 1. Nárok na vyplacení odměn vzniká partnerovi tehdy, dosahuje-li celková výše odměn na jeho provizním účtu na konci kalendářního měsíce minimálně 2000,- Kč. Pokud nebylo této hranice dosaženo, částka se převádí do dalšího měsíce.
 2. Vyplacení odměn partnerovi provádí provozovatel (dále “plátce odměny”).
 3. Partnerovi je odměna vyplácena bankovním převodem v hlavní měně česká koruna.
 4. Žádost o vyplacení si partner vygeneruje ve svém Provizním účtu. Po zaslání žádosti bude partner kontaktován s informací o přesné výši potvrzené provize za dané časové období. Za základě této informace partner zašle provozovateli fakturu ve výši potvrzené provize se splatností 30 dní.
 5. Náklady transakce u zahraničních plateb nese vždy partner v plné výši.
 6. Provozovatel provádí před výplatou odměny kontrolu údajů partnerského účtu. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí (zejména pokud se údaje zdají být neúplné či nesprávné) oznámí provozovatel partnerovi svá zjištění, přičemž se smluvní strany zavazují poskytnout si součinnost potřebnou k vyřešení této záležitosti. Po dobu řešení takové záležitosti se staví lhůty stanovené k vyplacení odměn.
 7. Provozovatel má právo požádat partnera o potvrzení jeho podnikatelské činnosti. Po dobu řešení takové záležitosti se staví lhůty stanovené k vyplacení odměn.

4. Trvanie a ukončenie dohody

 1. Dohoda o spolupráci je uzavřena na dobu neurčitou.

4.1 KONIEC DOHODY

 1. K zániku dohody může dojít:
  a) dohodou mezi partnerem a provozovatelem.
  b) výpovědí partnera nebo provozovatele.
  c) odstoupením partnera nebo provozovatele.
 2. Provozovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže bude prokázáno, že partner postupuje v rozporu s těmito obchodními podmínkami, právními předpisy nebo dobrými mravy.
 3. Odstoupením od dohody ze strany provozovatele zaniká partnerovi nárok na jakoukoliv odměnu.
 4. Partner je povinen nejpozději do 5 dnů ode dne zániku dohody odstranit veškeré reklamní plochy a veškeré provizní odkazy na všech webových stránkách, kde byly partnerem umístěny a to včetně webových stránek třetích stran na své náklady.
 5. V případě zániku dohody mezi provozovatelem a partnerem na základě dohody nebo výpovědi je partner oprávněn vyžádat si vyplacení odměn u provozovatele, na které mu ke dni zániku dohody vznikl nárok, a to nejpozději do 15 dnů ode dne zániku dohody. Jestliže si partner v uvedené lhůtě vyplacení odměn u provozovatele nevyžádá, ztrácí na ně jakýkoliv další nárok. Následná výplata bude provedena v souladu s body 3.1 a pokud nebude v rozporu s těmito podmínkami. Výplata proběhne podle bodu 3.2.
 6. Zánik dohody je oznámen e-mailem.

4.2 PORUŠENIE PODMIENOK ZO STRANY PARTNERA

 1. Při porušení těchto podmínek partnerem nebo v případě odůvodněných pochybností o dodržování podmínek partnerem má provozovatel právo požadovat na partnerovi odstranění reklamní plochy na jeho webových stránkách, zablokovat partnerovi účet či jej odstranit, zrušit odměny na provizním účtu, které byly získány v souvislosti s porušením nebo nedodržováním podmínek, či odmítnout vyplacení těch odměn, u nichž je podezření na jejich pochybné získání.
 2. Odstraněním účtu partnera z uvedených důvodů ztrácí partner nárok na odměny, které mu ke dni zrušení účtu partnera nebyly vyplaceny a to bez jakékoliv možnosti na jejich náhradu.
 3. Rozhodnutí o porušení podmínek a následných opatřeních je plně v kompetenci provozovatele.

5. Záverečné ustanovenia

 1. Účast v provizním systému vzniká schválením registrace partnera.
 2. Tyto podmínky, dohoda o spolupráci, jakož i práva o povinnosti zde výslovně neupravené, se řídí českým právním řádem, zj. obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb.

5.1 OCHRANA INFORMÁCIÍ A ÚDAJOV

 1. Provozovatel i Partner se zavazují k mlčenlivosti o skutečnostech, které se vzájemně dozvěděli v souvislosti s Provizním systémem.
 2. Ochrana informací se nevztahuje na případ, kdy má Provozovatel informační povinnost stanovenou zákonem resp. kdy si informace vyžádají státní orgány oprávněné k tomu zákonem, nebo jde o informace, které jsou veřejně dostupné.
 3. Detaily ohledně osobních údajů, nakládání s osobními údaji a ochrany osobních údajů jsou v samostatném dokumentu Ochrana osobních údajů na webových stránkách Provozovatele.
 4. Provozovatel se zavazuje zabezpečit ochranu osobních údajů před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, zabránit jejich změně, ztrátě či zničení, neoprávněnému přenosu či jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i jinému zneužití.

5.2 ZMENA PODMIENOK

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit tyto obchodní podmínky. Změny budou partnerům předem oznámeny v příslušné sekci (Aktuality) a účinnosti nabývají od okamžiku jejich zveřejnění na webových stránkách provozovatele. Nesouhlasí-li partner se změnami podmínek, může dohodu o spolupráci vypovědět v souladu s příslušnými ustanoveními v článku 4.1.
 2. V případě, že by některé ustanovení těchto podmínek bylo nebo se stalo zčásti nebo zcela neplatným, neúčinným nebo nerealizovatelným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

5.3 ZODPOVEDNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

 1. Provozovatel nezodpovídá za případné škody způsobené výpadkem serveru provizního systému, přetížením serveru či chyby v provizním systému nebo poruchou na internetové síti, následkem kterých se nezobrazí reklamní plochy, naruší se načítání webových stránek partnera, nedojde ke korektnímu zpracování prokliku či zprostředkování objednávky.

5.4 ZODPOVEDNOSTI A POVINNOSTI PARTNERA

 1. Partner v plné míře odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito podmínkami a/nebo právním řádem České republiky, platnými mezinárodními úmluvami či s dobrými mravy provozovateli, jiným uživatelům webových stránek provozovatele nebo jiným třetím osobám. Této odpovědnosti se nelze zprostit
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat po partnerovi odstranění reklamních ploch či provizních odkazů z webových stránek partnera, požadovat ukončení aktivit, které poškozují provozovatele přímo anebo nepřímo, znefunkčnit reklamní plochy či provizní odkazy či odstranit provizní účet partnera bez uvedení důvodů, přičemž partner neztrácí nárok na odměny dosažené do této doby s výjimkou uvedenou v předchozím bodu.
 3. Partner ručí provozovateli za správnost a úplnost údajů uvedených v registraci. Zároveň je partner povinen všechny změny ihned aktualizovat.
 4. Partner je povinen nezneužívat případné chyby v provizním systému či je zveřejňovat nebo sdělovat třetím osobám. Jestliže partner objeví v provizním systému chybu nebo jinou nesrovnalost, která způsobuje nesprávné chování systému, narušení bezpečnosti či jiné potíže, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit provozovateli.
 5. Partner je povinen učinit všechna opatření pro ochranu všech přístupových údajů (přihlašovacího jména a hesla) všech uživatelů pro správu a užívání služeb a pro přístup do partnerského účtu. Za jakékoliv škody, které vzniknou zneužitím systému cizí osobou, která k přístupu použije správné přihlašovací jméno a heslo, je odpovědný partner.

5.5 OSTATNÉ

Všeobecné obchodní podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1.3.2021.

Prihláste sa na odber noviniek a získajte 15% zľavu z prvého nákupu.

Potvrďte svoje prihlásenie pomocou odkazu v e-maile.

0
  0
  Košík
  Košík je prázdnyNaspäť do obchodu
   Apply Coupon